Inloggen

preview
Weekbrief 1 - 3 september 2021
Agenda

 

6 t/m 30 september    kind-ouder-gesprekken
17 september   Schoolreisje
4 oktober   Leerlingen vrij
6 oktober   Start kinderboekenweek
18 t/m 29 oktober   Herfstvakantie

 

Goede start van het schooljaar

De eerste paar schooldagen van het nieuwe schooljaar zitten er weer op.We zijn blij dat we iedereen in goede gezondheid op school hebben mogen ontvangen.

 

De groepen 7 starten afgelopen maandag met het hijsen van de vlag. Met het motto we gaan er een gezellig schooljaar van maken!

vlag

Kind-ouder-gesprekken

De komende periode zijn er de kind-ouder-gesprekken. Deze gesprekken worden na schooltijd op anderhalve meter en na desinfecteren van de handen gevoerd.Via Schoudercom kunt u zich inschrijven. 

 

Als u Covid gerelateerde klachten heeft, blijft u uiteraard thuis, en zoeken de leerkrachten samen met u naar een passende oplossing om met elkaar in gesprek te gaan. De gesprekken vinden plaats van 6 t/m 30 september. Het is de bedoeling dat u samen met uw zoon/dochter (vanaf groep 2) in gesprek gaat met de leerkracht. 

 

Er is geen algemene informatieavond in de groepen. De informatie die relevant is over de groep van uw zoon/dochter ontvangt u vandaag via SchouderCom van de groepsleerkracht.

 

De leerkrachten van de groepen 8 geven wel meer informatie over de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Wanneer en hoe dit plaatsvindt verneemt u via de groepsleerkrachten.

 

15 t/m 19 november worden er voor de groepen 3 t/m 7 facultatieve kind-ouder gesprekken gehouden. 14 t/m  31 maart volgen de rapporten en de kind-ouder-gesprekken over de schoolresultaten. In juni volgen de rapporten en worden er  facultatieve kind-ouder gesprekken gepland. Voor de groepen 1 en 2 zijn deze gesprekken alleen met de ouders. Wanneer er vanuit u of de leerkracht tussentijds behoefte is aan een gesprek behoort dit natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

 

Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk. Natuurlijk zijn daarvoor de kind-ouder-gesprekken. Toch kan het zijn dat u op een ander moment contact wil zoeken met de leerkracht. Dat kan door het maken van afspraak telefonisch, maar ook via Schoudercom. 

De Gouden Weken voor een goed begin van het schooljaar

Dit schooljaar zijn we weer begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. De kinderen stellen samen met de leerkracht de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd, zo werken we samen aan een fijne groepssfeer.

Godsdienstlessen - Respect voor elkaar

Het project gaat over respect: vooral respect voor diegene die anders is, buiten de groep dreigt te vallen. Vooral ‘nieuwe Nederlanders’ hebben het niet makkelijk in het begin. Maar ook: lid worden van een groep – op school, in een (religieuze) gemeenschap, in een ander land, gaat gepaard met aanpassen en leren omgaan met elkaar.

 

Dit geldt niet alleen voor de nieuwelingen maar ook voor de bestaande groep. Vanuit het thema ‘wij’ gaan we met de leerlingen nadenken over ‘erbij horen’, over rituelen die daarbij horen, over gastvrijheid en solidariteit, maar ook over wat dit oproept, zorgen en eventuele angsten.

Ouderbijdrage en bijdrage schoolreisje

Aan het begin van het schooljaar wordt door de ouderraad aan de ouders een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij gaan er vanuit dat ouders bewust kiezen voor Daltonschool De Leeuwerik en dus ook van te voren weten dat de ouderbijdrage erbij hoort.


Uit de ouderbijdrage worden zaken bekostigd die niet uit de exploitatievergoeding van de overheid
kunnen worden betaald, zoals bijvoorbeeld de kosten van het Sinterklaasfeest, kerstfeest, Paasfeest, Leeuwerikdag, excursies, projecten en het afscheid van groep 8. Er zijn kosten, zoals het schoolreisje en het kamp van groep 8, die apart in rekening worden gebracht en buiten de ouderbijdrage vallen.

 

Afgelopen week is de bijdrage voor het schoolreisje (vrijdag 17 september) en de bijdrage voor de ouderraad voor het nieuwe schooljaar geïncasseerd. Mocht u geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, dan heeft uw kind afgelopen maandag een factuur mee naar huis. Het bedrag voor het schoolreisje is €25,00 en voor de ouderbijdrage €27,50.

 

Het bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL17 INGB 0004 7696 89 van Ouderraad De Leeuwerik onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

 

Als u vragen heeft, kunt u deze sturen naar penningmeesteror@daltondeleeuwerik.nl of contact opnemen met de schoolleiding. 

Verkeersveiligheid

Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Kinderen verdienen een veilige rit naar school. Daar kan niemand het mee oneens zijn. School is voor kinderen de plek waar zij zich veilig voelen. De weg ernaartoe moet dat ook zijn.  

 

Daarom willen wij u vragen om rekening te houden met fietsende kinderen en kinderen die lopend naar school komen.  

 

We merken dat ouders die hun zoon/dochter met de auto naar school brengen zich niet altijd aan de verkeersregels houden. Dubbel parkeren met gevaren lichten aan is niet toegestaan. Ook op de stoep mag niet geparkeerd worden. Er ontstaan gevaarlijke situaties met overstekende kinderen, omdat de situatie onoverzichtelijk wordt. Afgelopen week hebben de boa's al gecontroleerd op het goed naleven van de verkeersregels en was het helaas noodzakelijk om boetes te schrijven. 

 

Indien er weinig of geen parkeerruimte is dan is parkeren op het parkeerplein Kwikstaartplein ook een goede optie. Daar is ruimte genoeg. Laten we er met elkaar een veilig jaar van maken.  

Informatie contactpersonen

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Wij stellen het erg op prijs wanneer u in een voorkomend geval uw klacht aan ons kenbaar maakt. Wij gaan er vanuit dat iedereen die een klacht heeft eerst probeert het met de rechtstreeks betrokkenen te bespreken.

 

Als dat niet lukt, kunt u zich wenden tot de contactpersonen op school. Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders kunnen bij hen terecht wanneer zich onverhoopt iets voordoet dat de nodige aandacht vraagt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, maar ook onaangename, bedreigende of vijandige werk- en studieomstandigheden. Zij kunnen u verder helpen bij de te volgen procedure en ervoor zorgen dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Ook kunnen zij zo nodig behulpzaam zijn bij een verwijzing naar andere hulp of instanties.

 

De contactpersoon is onafhankelijk en zal niet zelf de klacht behandelen. Het spreekt vanzelf dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De contactpersoon is er niet alleen voor ouders, maar ook voor leerlingen en leerkrachten. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. Het adres en telefoonnummer van de landelijke klachtencommissie staat in de schoolgids.

 

Contactpersonen op de Leeuwerik:
Eefje van Elsen (ma t/m vrij – 1/2B) en Leonieke Riemens (ma t/m vrij – 8B)

contactpersoon@daltondeleeuwerik.nl 

Poster contactpersoon

Poster contactpersoon

2 vacatures GMR-PO

Er zijn per direct twee vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs (GMR-PO) van SCOL. Meld je uiterlijk aan op 24 september 2021 via onderstaand e-mailadres!


Wat doet de GMR?
Onze scholen zijn onderdeel van SCOL, (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), dat wordt
geleid door een College van Bestuur (CvB). De GMR-PO controleert en adviseert het CvB over
school-overstijgende zaken en heeft op een aantal onderwerpen instemming op het beleid.
Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR van deze school.
Onderwerpen die de GMR-PO jaarlijks bespreekt, zijn onder andere de personeelsformatie,
scholingsplannen voor leerkrachten, het centrale financiële beleid en het strategisch beleidsplan.
Ook neemt de GMR-PO regelmatig zelf initiatief om onderwerpen op de agenda te zetten.


Waarom is de GMR-PO interessant voor jou?
In de GMR-PO kun je invloed uitoefenen op het beleid van SCOL. Je krijgt meer inzicht in
processen die zich afspelen boven het niveau van je eigen school, die vaak van grote invloed zijn
op de dagelijkse praktijk van leerling en leerkracht. Je kunt kritische vragen stellen met als doel
het functioneren van SCOL en haar medewerkers te optimaliseren.


Goed om te weten:
• De zittingstermijn van een lid is in principe drie jaar.
• De GMR-PO bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.
• De GMR-PO vergadert ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren.
• Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden.
• Bij verkiezingen zijn de leden van de MR’en van de scholen van SCOL kiesgerechtigd.


Maak je belangstelling uiterlijk 24 september 2021 bekend bij de GMR, het emailadres is
gmrpo@scoleiden.nl 


Ook kun je bovenstaand emailadres mail met eventuele vragen en/of meer informatie.
We hopen je bij een volgende GMR-PO vergadering te kunnen verwelkomen!


Met vriendelijke groeten, namens de GMR-PO,
Mechteld van Veen (voorzitter, oudergeleding)
Suzanne Frambach (vice-voorzitter, personeelsgeleding)
Paul van den Heuvel (secretaris, oudergeleding)

====================== extern nieuws ======================
Jeugdfonds

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

 

Hoe werkt het?

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;

2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;

4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

 

 

Zo vind je jouw intermediair

Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met het fonds bij jou in de buurt. Zij kunnen je verder helpen; https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds/

Katholieke Daltonschool  “De Leeuwerik”  Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp

Telnr. 071-589 28 24  E-mail: info@daltondeleeuwerik.nl  www.daltondeleeuwerik.nl